KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017
Lördagen den 17 juni kl. 08.00
Plats: Ája-byggnaden

PROGRAM
Fredag 16/6
• kl. 19.30 Middag

Lördag 17/6
• kl. 08.00 Årsmöte
• kl. 12.00 Lunch
• 13.00 – Årsmötet fortsätter

Föredragningslista:

1. Ordförande öppnar årsmötet. Hälsningsanföranden m.m.
2. Val av presidiet: ordförande och vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare
3. Val av två justerare/rösträknare
4. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Fastställande av föredragningslista
7. Redogörelse och fastställande av verksamhetsberättelse för 2016
8. Redogörelse och fastställande av balans- och resultaträkning för 2016
9. Revisorernas berättelse över rådets förvaltning under 2016
10. Fråga om ansvarsfrihet för rådet och kassaförvaltaren för 2016
11. Fastställande av medlemsavgifter för 2018
12. Fastställande av årsarvoden och övriga arvoden för 2017-2018
13. Fastställande av budget för 2017 – 2018
14. Val, del av rådet, tre ordinarie (2 år), ett fyllnadsval (1år) och två suppleanter (2 år)
15. Val av revisor, 1 år
16. Val av valberedning, 2 ersättare (2 år)
17. Aktuella rennäringsfrågor
18. Samerådet, godkännande av 2016 års handlingar
19. Remiss
a) Nordisk samekonvention (Dnr 1.2.1-2017-315)
b) En väg framåt, utredning om den framtida samepolitiken av Eivind Torp
(Dnr 1.2.2-2017-279)
c) Sametingets förslag till föreskriftrevidering av (STF:S 2008:1)
Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska.
20. World reindeer hearders congress 16 – 20 augusti 2017 i Jokkmokk
21. Ordförande avslutar årsmötet
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET!

Årmöteshandlingar

Bokslut Renägarförbunder 2016